Artikel 1 – Algemeen

Klusbol.nl handelt onder de naam KLUSBOL. De besloten vennootschap KLUSBOL is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 72536373 en is gevestigd aan de Muiderkring 61 (2332BP) te Leiden, hierna: KLUSBOL. KLUSBOL is de aanbieder van de KLUSBOL website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de KLUSBOL website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de KLUSBOL website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt KLUSBOL Gebruiker deze KLUSBOL website verder niet te gebruiken. KLUSBOL raadt iedereen aan die gebruik maakt van de KLUSBOL website de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de KLUSBOL website te gebruiken stemt Gebruiker in dat KLUSBOL door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

 Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

KLUSBOL gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van KLUSBOL. KLUSBOL zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van KLUSBOL.

Artikel 3 – Gebruik van de KLUSBOL website

 1. KLUSBOL spant zich in de KLUSBOL website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker en Klusser hebben toegang tot de KLUSBOL website nadat Gebruiker en Klusser een account hebben aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de KLUSBOL website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker KLUSBOL onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. KLUSBOL kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst met Klusser

 1. Alvorens Gebruiker een overeenkomst met Klusser aangaat, heeft Gebruiker de mogelijkheid om een boekingsverzoek te doen. KLUSBOL zal een ontvangstbevestiging per e-mail doen toekomen aan Gebruiker. Let op: dit is geen aanvaarding van het boekingsverzoek.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop ‘Nu boeken’ tijdens het plaatsingsproces van een dienst van Klusser via de website van KLUSBOL.
 3. KLUSBOL zal de overeenkomst met de Klusser elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres.
 4. Door het boeken van een dienst gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Klusser voor de uitvoering van de klussen zoals door Gebruiker gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Klusser is Gebruiker gebonden aan de dienst, en heeft Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 5. Als aanbieder van de website, is KLUSBOL geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Klusser.
 6. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het aanbod van klussen alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het aanbod door de dienst van Klusser te boeken en/of te betalen.
 7. De overeenkomst kan alleen door de Klusser uitgevoerd worden indien Gebruiker zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de dienst. Gebruiker is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan KLUSBOL (of de Klusser) te melden.

Artikel 5 – Herroeping, annulering en/of verzetten

 1. Het herroepingsrecht van Gebruiker zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Gebruiker zijnde een consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst recht op herroeping, tenzij Klusser met toestemming van Gebruiker reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Gebruiker ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan een Gebruiker de overeenkomst met een Klusser tot 48 uur voor de betreffende dienst kosteloos annuleren.
 3. In geval van een spoedboeking van een dienst die binnen 48 uur uitgevoerd moet worden of in het geval dat Gebruiker een dienst niet tijdig annuleert, zal KLUSBOL aan Gebruiker 1 uur in rekening brengen alsmede de voorrijkosten.
 4. De Klusser heeft het recht om de dienst te annuleren indien Gebruiker zijn of haar gegevens niet volledig en/of juist heeft ingevuld.
 5. KLUSBOL heeft het recht om namens de Klusser een dienst te weigeren c.q. overeenkomst te annuleren indien KLUSBOL het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door het account van Gebruiker/authenticiteit van de dienst. In geval van misbruik zal KLUSBOL tevens aangifte doen bij de politie.
 6. Reeds betaalde gelden zullen door KLUSBOL zo spoedig mogelijk terugbetaald worden op dezelfde rekening als de rekening waarmee Gebruiker de dienst heeft betaald.

Artikel 6 – Betaling

 1. Op het moment dat de dienst definitief is gemaakt door Gebruiker, is Gebruiker verplicht om de Klusser te betalen voor de dienst. Gebruiker kan de dienst via de website betalen.
 2. KLUSBOL is namens de Klusser geautoriseerd om namens de Klusser de (online) betaling van Gebruiker in ontvangst te nemen.
 3. Klusser kan werken op regiebasis waarin Gebruiker en Klusser een uurtarief afspreken. Klusser kan ook werken op basis van een vaste aanneemsom.
 4. Voor diensten die op basis van spoed op verzoek van Gebruiker uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden.
 5. Wanneer Klusser op locatie van Gebruiker de dienst (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen.
 6. In het geval van grotere klussen is Gebruiker verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Klusser begint met de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 7 – Uitvoering diensten van Klusser

 1. KLUSBOL is nimmer betrokken bij de uitvoering van de dienstverlening door Klusser. Gebruiker dient zich tot Klusser te wenden in het geval van een klacht of onduidelijkheid. Slechts in het geval partijen er samen niet uitkomen, kan Gebruiker zich wenden tot KLUSBOL.
 2. KLUSBOL raadt aan om een eindinspectie uit te voeren als het werk klaar is om opgeleverd te worden. Gebruiker wordt geacht om de werkbonnen van Klusser te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Gebruiker geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Gebruiker nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Gebruiker te komen, is Gebruiker verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief van Klusser. Klusser is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Gebruiker verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Klusser Gebruiker informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 5. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden, zal KLUSBOL in overleg treden met de Klusser voor kosteloos herstel. In het geval Klusser aangeeft de diensten niet naar tevredenheid te kunnen uitvoeren, zal KLUSBOL zorg dragen voor een vervanger. Bij gebreke van een passende vervanger, zal KLUSBOL zorg dragen voor restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 8 – Verplichtingen bij het gebruik van de KLUSBOL website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de KLUSBOL website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de KLUSBOL website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de KLUSBOL website:
 2. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de KLUSBOL website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 3. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 4. het kopiëren van (onderdelen van) de KLUSBOL website van KLUSBOL,
 5. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van KLUSBOL.
 6. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is KLUSBOL gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. KLUSBOL komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de KLUSBOL website te ontzeggen en/of het gebruik van de KLUSBOL website te beëindigen.
 7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de KLUSBOL website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 9. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 10. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 11. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 12. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met KLUSBOL. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 9 – Toegang

 1. KLUSBOL biedt enkel en alleen het gebruik van de KLUSBOL website aan. KLUSBOL heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de KLUSBOL website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KLUSBOL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de KLUSBOL website tijdig worden verstrekt aan KLUSBOL.
 4. KLUSBOL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat KLUSBOL is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorKLUSBOL bekend was.

Artikel 10 – Beschikbaarheid KLUSBOL website

KLUSBOL staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. KLUSBOL streeft ernaar om zich in te spannen om de KLUSBOL website en de toegang tot de KLUSBOL website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de KLUSBOL website. KLUSBOL is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de KLUSBOL website en het gebruik van de KLUSBOL website op te schorten. KLUSBOL is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de KLUSBOL website te kunnen waarborgen.

Artikel 11 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van KLUSBOL of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is KLUSBOL gerechtigd om dat deel van de KLUSBOL website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. KLUSBOL zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is KLUSBOL aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 12 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van KLUSBOL of via info@klusbol.nl.

Artikel 13 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart KLUSBOL vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de KLUSBOL website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens KLUSBOL.
 2. KLUSBOL is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 3. KLUSBOL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de KLUSBOL website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van KLUSBOL jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door KLUSBOL in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is KLUSBOL is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de KLUSBOL website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de KLUSBOL website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. KLUSBOL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens KLUSBOL verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. KLUSBOL is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is KLUSBOL aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van KLUSBOL vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij KLUSBOL. Elke vordering tot schadevergoeding jegens KLUSBOL dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 14 – Overmacht

 1. KLUSBOL is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van KLUSBOL en (xi) overige situaties die naar het oordeel van KLUSBOL buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. KLUSBOL heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KLUSBOL zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 15 – Overeenkomst met de netbeheerder

KLUSBOL biedt uitsluitend een KLUSBOL website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van KLUSBOL, alsmede op de goede naam van KLUSBOL. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de KLUSBOL website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de KLUSBOL website berusten uitsluitend bij KLUSBOL en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de KLUSBOL website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de KLUSBOL website blijft te allen tijde het eigendom van KLUSBOL De software werkt alleen in combinatie met het abonnement dat door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van KLUSBOL of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de KLUSBOL website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.wijzigen.

Artikel 17 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de KLUSBOL website van KLUSBOL. worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [e-mail] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil KLUSBOL de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. KLUSBOL zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 18 – Wijzigingen

KLUSBOL heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de KLUSBOL website inzien.

Artikel 19 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen KLUSBOL en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen KLUSBOL en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Leiden, 4 januari 2021